คณะผู้บริหาร / สมาชิกสภา อบต. / สำนักปลัด / กองคลัง / กองช่าง / กองการศึกษาฯ

 

                                                                สำนักปลัด


   
                                                            นายสมจิต  พิมพ์น้อย
                                                                     ปลัด อบต.

   
                                                          นางบุบผชาติ สุจินพรัหม
                                                                   รองปลัด อบต.

   
                                                            จ่าเอกเสนอ สุขศรี
                                                            หัวหน้าส่วนสำนักปลัด

       
        นายวิเลข  จินดาศรี                     นายรุ่งโรจน์ ผิวเหลือง               นายทองพูน โสระถาวร
                       นิติกร                                        นักพัฒนาชุมชน                             นักจัดการงานทั่วไป

       
             นางนิยม สุจริต                      นางสาวลินดา ล้วนดี                          นายสุวิกร  ลาล้ำ
           นักทรัพยากรบุคคล                  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน           เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ

           
                                                             นางสมพร  พิศเพ็ง              
                                                        จพง.ธุรการ (ลูกจ้างประจำ)          

       
        นายสุพัฒน์  ศรีสว่าง               นางสาวขวัญฤดี  สุนินสุข                นายสัญญา  ร่วมคำ
             พนักงานตกแต่งสวน                   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                     พนักงานขับรถยนต์

       
        นางสาวมิรันตี พิศงาม          นายมานินพันธุ์ จันทร์หง่อม                 นายนิกร  ทองมูล
        คนงานทั่วไป(ศูนย์ไอซีที)                             ลูกจ้างทั่วไป                          คนงานทั่วไป (ยาม)

                                                                                                                       
 
    
    
   
    e-plan (ปี 2555)
   สถานะ e-plan (ปี 2555)
   ระบบบัญชี Laas
   ระบบฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ
   ระบบบำเหน็จบำนาญ อปท.
    เทศบาลตำบลสนม
    เทศบาลตำบลแคน
    อบต.สนม
    อบต.หัวงัว
    อบต.นานวน
    อบต.หนองอียอ
    อบต.หนองระฆัง
   หมู่ที่  1    บ้านโพนดวน
   หมู่ที่  2    บ้านโพนโก
   หมู่ที่  3    บ้านเปื่อยป่าน
   หมู่ที่  4    บ้านเป้า
   หมู่ที่  5    บ้านหนองบัวแดง
   หมู่ที่  6    บ้านโนนเปือย
   หมู่ที่  7    บ้านโนนเปือย
   หมู่ที่  8    บ้านหนองคู
   หมู่ที่  9    บ้านหนองบัวแดง
   หมู่ที่  10  บ้านเป้าน้อย
   หมู่ที่  11  บ้านโพนโก
   หมู่ที่  12  บ้านโนนโพธิ์
   www.hotmail.com 
   www.gmail.com
   www.yahoo.com
   www.hi5.com
   www.facebook.com