คณะผู้บริหาร / สมาชิกสภา อบต. / สำนักปลัด /กองคลัง / กองช่าง / กองการศึกษา

 

                                                           กองการศึกษา


   
                                                              นายอำนวย วรวงษ์
                                                รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองศึกษา

     
                            นายอำนวย  วรวงษ์                                       นางศิริพร  สุขศรี
                               นักวิชาการศึกษา                                           เจ้าพนักงานธุรการ

       
           นางรสริน  สอนดี                       นางภาวิณี  บุญสุข                        นางเสาวภา  จำปี 
                      ครู                                               ครู                                          ครูผู้ดูแลเด็ก

       
        นางดนิตา  อินทร์แก้ว                  นางบุญร่วม  ร่วมดี                     นางอำพร  บุญเอิบ
                ครูผู้ดูแลเด็ก                         ผดด.ศพด.บ้านโพนโก                ผดด.ศพด.บ้านเปือยป่าน

       
       นางอัจฉราพร  โกฏิหอม           นางสาวสุโอภาส  ศรีสว่าง         นางสาวน้ำเพชร  ศรีสว่าง
         ผดด.ศพด.บ้านเปือยป่าน               ผดด.ศพด.บ้านโพนดวน                   ผดด.ศพด.บ้านเป้า

         
          นางสุภานีย์  ขรุรัมย์                                                                    นางพนิดดา  ดีพร้อม
    ผดด.ศพด.บ้านหนองบัวแดง                                                               ผดด.ศพด.บ้านโนนเปือย
                                                                                                                       

 

  

    

 

 

 

 

 
    
    
   
    e-plan (ปี 2555)
   สถานะ e-plan (ปี 2555)
   ระบบบัญชี Laas
   ระบบฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ
   ระบบบำเหน็จบำนาญ อปท.
    เทศบาลตำบลสนม
    เทศบาลตำบลแคน
    อบต.สนม
    อบต.หัวงัว
    อบต.นานวน
    อบต.หนองอียอ
    อบต.หนองระฆัง
   หมู่ที่  1    บ้านโพนดวน
   หมู่ที่  2    บ้านโพนโก
   หมู่ที่  3    บ้านเปื่อยป่าน
   หมู่ที่  4    บ้านเป้า
   หมู่ที่  5    บ้านหนองบัวแดง
   หมู่ที่  6    บ้านโนนเปือย
   หมู่ที่  7    บ้านโนนเปือย
   หมู่ที่  8    บ้านหนองคู
   หมู่ที่  9    บ้านหนองบัวแดง
   หมู่ที่  10  บ้านเป้าน้อย
   หมู่ที่  11  บ้านโพนโก
   หมู่ที่  12  บ้านโนนโพธิ์
   www.hotmail.com 
   www.gmail.com
   www.yahoo.com
   www.hi5.com
   www.facebook.com