คณะผู้บริหาร / สมาชิกสภา อบต. / สำนักปลัด / กองคลัง / กองช่าง / กองการศึกษา

 

                                     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพโก


   
                                                            นายชัยเทพ  รักบุญ
                                                                   ประธานสภา

   
                                                            นายต้องการ  ศรีชื่น
                                                                รองประธานสภา

   
                                                            นายนพภดล  มะลิงาม
                                                                 เลขานุการสภา

       
          นายต้องการ  ศรีชื่น                  นายสมาน  พวงจันทร์                       นายวีระ  ภาชื่น
          สมาชิก อบต. หมู่ที่  1                         สมาชิก อบต.  หมู่ที่  1                       สมาชิก อบต.  หมู่ที่  2
       
        นายนพภดล  มะลิงาม                   นายทองดี  มะลิงาม                  นายเอกอมร  พยัฆษา       
             สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2                          สมาชิก อบต.  หมู่ที่  3                      สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 3
       
       นายจัตตุพล  บุญมะยา               นางสุจิรยาภร  แก้วนนท์                   นางเหลือ  สุขสม
             สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4                        สมาชิก อบต.  หมู่ที่  4                        สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 5
       
       นายทองศรี  หมื่นเจริญ               นายสมศักดิ์  สุขประเสริฐ             น.ส.นวลประภา  ยิ่งยง
             สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5                          สมาชิก อบต.  หมู่ที่  6                       สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 6
       
           นายชัยเทพ  รักบุญ                  นายสุทิน  ตรองจิตต์                      นายไสว  ชนะชัย
           สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7                         สมาชิก อบต.  หมู่ที่  7                        สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 8
       
        น.ส.ฉวีวรรณ  เสียงสนั่น                 นายประทุม  สวัสดี                         นายธีระ  สีงาม
          สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8                            สมาชิก อบต.  หมู่ที่  9                      สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 9
        
             นายเพียร  กิริยาดี                     นายทองคำ  ลุล่วง                  นายบุญชั้น  อินทร์เสาร์
            สมาชิก อบต. หมู่ที่  10                      สมาชิก อบต.  หมู่ที่  10                     สมาชิก อบต.  หมู่ที่  11
       
       นายปฏิพจน์  บุญเพราะ                   นายสุวัน  ชะโกฎ                    นางปาริฉัตร  ทองงาม
            สมาชิก อบต. หมู่ที่  11                      สมาชิก อบต.  หมู่ที่  12                     สมาชิก อบต.  หมู่ที่  12


                                                                                                                       

 
    
    
   
    e-plan (ปี 2555)
   สถานะ e-plan (ปี 2555)
   ระบบบัญชี Laas
   ระบบฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ
   ระบบบำเหน็จบำนาญ อปท.
    เทศบาลตำบลสนม
    เทศบาลตำบลแคน
    อบต.สนม
    อบต.หัวงัว
    อบต.นานวน
    อบต.หนองอียอ
    อบต.หนองระฆัง
   หมู่ที่  1    บ้านโพนดวน
   หมู่ที่  2    บ้านโพนโก
   หมู่ที่  3    บ้านเปื่อยป่าน
   หมู่ที่  4    บ้านเป้า
   หมู่ที่  5    บ้านหนองบัวแดง
   หมู่ที่  6    บ้านโนนเปือย
   หมู่ที่  7    บ้านโนนเปือย
   หมู่ที่  8    บ้านหนองคู
   หมู่ที่  9    บ้านหนองบัวแดง
   หมู่ที่  10  บ้านเป้าน้อย
   หมู่ที่  11  บ้านโพนโก
   หมู่ที่  12  บ้านโนนโพธิ์
   www.hotmail.com 
   www.gmail.com
   www.yahoo.com
   www.hi5.com
   www.facebook.com