คณะผู้บริหาร / สมาชิกสภา อบต. / สำนักปลัด / กองคลัง / กองช่าง / กองการศึกษา

 

                             คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก


   
                                                            นายสุพรรณ ร่วมคำ
                                                                   นายก อบต.

 

      
              นายบัญชาสวรรค์ มะลิงาม                                              นายรณยุทธ์ สำเภาลี
                       รองนายก อบต.                                                              รองนายก อบต.

 

   
                                                            นายสมมาตร สุขแสง
                                                             เลขานุการนายก อบต.                                                                                                                       

 

 

  

    

 

 

 

 

 
    
    
   
    e-plan (ปี 2555)
   สถานะ e-plan (ปี 2555)
   ระบบบัญชี Laas
   ระบบฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ
   ระบบบำเหน็จบำนาญ อปท.
    เทศบาลตำบลสนม
    เทศบาลตำบลแคน
    อบต.สนม
    อบต.หัวงัว
    อบต.นานวน
    อบต.หนองอียอ
    อบต.หนองระฆัง
   หมู่ที่  1    บ้านโพนดวน
   หมู่ที่  2    บ้านโพนโก
   หมู่ที่  3    บ้านเปื่อยป่าน
   หมู่ที่  4    บ้านเป้า
   หมู่ที่  5    บ้านหนองบัวแดง
   หมู่ที่  6    บ้านโนนเปือย
   หมู่ที่  7    บ้านโนนเปือย
   หมู่ที่  8    บ้านหนองคู
   หมู่ที่  9    บ้านหนองบัวแดง
   หมู่ที่  10  บ้านเป้าน้อย
   หมู่ที่  11  บ้านโพนโก
   หมู่ที่  12  บ้านโนนโพธิ์
   www.hotmail.com 
   www.gmail.com
   www.yahoo.com
   www.hi5.com
   www.facebook.com