แบบ สขร 1

                                                                 
                                                                         
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
1. สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2557
2. สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
3. สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2557
4. สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2558
5. สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
6. สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2558 
7. สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2558
8. สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2558
9. สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2558
10.สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฏาคม 2558
11.สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2558
12.สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2558
 
 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1. สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2558
2. สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
3. สรุปแบบจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2558
 
 
 
 

 

 
 

  

    

 

 

 

 

 
    
    
   
    e-plan (ปี 2555)
   สถานะ e-plan (ปี 2555)
   ระบบบัญชี Laas
   ระบบฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ
   ระบบบำเหน็จบำนาญ อปท.
    เทศบาลตำบลสนม
    เทศบาลตำบลแคน
    อบต.สนม
    อบต.หัวงัว
    อบต.นานวน
    อบต.หนองอียอ
    อบต.หนองระฆัง
   หมู่ที่  1    บ้านโพนดวน
   หมู่ที่  2    บ้านโพนโก
   หมู่ที่  3    บ้านเปื่อยป่าน
   หมู่ที่  4    บ้านเป้า
   หมู่ที่  5    บ้านหนองบัวแดง
   หมู่ที่  6    บ้านโนนเปือย
   หมู่ที่  7    บ้านโนนเปือย
   หมู่ที่  8    บ้านหนองคู
   หมู่ที่  9    บ้านหนองบัวแดง
   หมู่ที่  10  บ้านเป้าน้อย
   หมู่ที่  11  บ้านโพนโก
   หมู่ที่  12  บ้านโนนโพธิ์
   www.hotmail.com 
   www.gmail.com
   www.yahoo.com
   www.hi5.com
   www.facebook.com