โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองคู

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 7 บ้านโนนเปือย ข้างบ้านนายจอมพล

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 7 บ้านโนนเปือย สายกลางหมู่บ้าน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่5บ้านหนองบัวแดงข้างบ้านอาจารย์เสถียน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่5บ้านหนองบัวแดงข้างบ้านนางหวั่ง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่4บ้านเป้า

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่3 บ้านเปือยป่าน ข้างบ้านนายบุญช่วย                                                                                                                                              

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่3 บ้านเปือยป่าน ข้างบ้านนายพุทธา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านโพนดวน สายข้างบ้านนางเชื่อม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านโพนดวน สายข้างบ้านนายบุญคง

โครงการก่อสร้างเสาธงและลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ทิศเหนือ อบต.โพนโก

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองคู

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 7 บ้านโนนเปือย

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัวแดง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านโพนโก

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านโพนดวน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่3 บ้านเปือยป่าน

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าที่ทำการ อบต.โพนโก ประจำปี 2558

 
 

  

    

 

 

 

 

 
    
    
   
    e-plan (ปี 2555)
   สถานะ e-plan (ปี 2555)
   ระบบบัญชี Laas
   ระบบฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ
   ระบบบำเหน็จบำนาญ อปท.
    เทศบาลตำบลสนม
    เทศบาลตำบลแคน
    อบต.สนม
    อบต.หัวงัว
    อบต.นานวน
    อบต.หนองอียอ
    อบต.หนองระฆัง
   หมู่ที่  1    บ้านโพนดวน
   หมู่ที่  2    บ้านโพนโก
   หมู่ที่  3    บ้านเปื่อยป่าน
   หมู่ที่  4    บ้านเป้า
   หมู่ที่  5    บ้านหนองบัวแดง
   หมู่ที่  6    บ้านโนนเปือย
   หมู่ที่  7    บ้านโนนเปือย
   หมู่ที่  8    บ้านหนองคู
   หมู่ที่  9    บ้านหนองบัวแดง
   หมู่ที่  10  บ้านเป้าน้อย
   หมู่ที่  11  บ้านโพนโก
   หมู่ที่  12  บ้านโนนโพธิ์
   www.hotmail.com 
   www.gmail.com
   www.yahoo.com
   www.hi5.com
   www.facebook.com