กีฬาฟุตบอล "โพนโก คัพ"
ณ สนามกีฬากลาง หมู่ ๖
ตำบลโพนโก
 
งานประเพณีบุญบั้งไฟ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนโก ประจำปี ๒๕๕๕

วันที่ ๒-๓ พ.ค.๒๕๕๕
         


กิจกรรมงานวันผู้สูงอายุ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนโก เมื่อวันที่ ๑๐ เม.ย

๒๕๕๕
 
 
การแข่งขันกีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ์อำเภอสนม
ครั้งที่ ๓ "โพนโกเกมส์"

                                                                                                                                                    

 

 
 

  

    

 

 

 

 

 
    
    
   
    e-plan (ปี 2555)
   สถานะ e-plan (ปี 2555)
   ระบบบัญชี Laas
   ระบบฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ
   ระบบบำเหน็จบำนาญ อปท.
    เทศบาลตำบลสนม
    เทศบาลตำบลแคน
    อบต.สนม
    อบต.หัวงัว
    อบต.นานวน
    อบต.หนองอียอ
    อบต.หนองระฆัง
   หมู่ที่  1    บ้านโพนดวน
   หมู่ที่  2    บ้านโพนโก
   หมู่ที่  3    บ้านเปื่อยป่าน
   หมู่ที่  4    บ้านเป้า
   หมู่ที่  5    บ้านหนองบัวแดง
   หมู่ที่  6    บ้านโนนเปือย
   หมู่ที่  7    บ้านโนนเปือย
   หมู่ที่  8    บ้านหนองคู
   หมู่ที่  9    บ้านหนองบัวแดง
   หมู่ที่  10  บ้านเป้าน้อย
   หมู่ที่  11  บ้านโพนโก
   หมู่ที่  12  บ้านโนนโพธิ์
   www.hotmail.com 
   www.gmail.com
   www.yahoo.com
   www.hi5.com
   www.facebook.com