ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๖๐ เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อ ๐๘๖-๔๕๙๕๕๑๙
 
ประชาสัมพันธวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ์รัชกาลที่ 10 จะมีขึ้นทุกวันที่ 28 กรกฎาคมและเป็นวันหยุดราชการในประเทศไทย

  ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมเพื่อเริ่มต้นปฏิบัติการ แผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง "โดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และส่งเสริมการสร้างวินัย “แยกก่อนทิ้ง” และหลัก 3 ช (ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่) ให้กับองค์กร ภาคเอกชน และประชาชนในเขตตำบลโพนโก เพื่อสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการลดขยะต้นทางของประชาชน

    
                                                                                                                        ข้อมูลทั้งหมด
 
 
 
 

                                    

 
 
    
    
    
   ระบบ e-plan ของ อปท.
   ระบบข้อมูลกลาง INFO
   ระบบบัญชี e-Laas
   ระบบฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ
   ระบบบำเหน็จบำนาญ อปท.
   ระบบศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้ง
   ระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
    เทศบาลตำบลสนม
    เทศบาลตำบลแคน
    อบต.สนม
    อบต.หัวงัว
    อบต.นานวน
    อบต.หนองอียอ
    อบต.หนองระฆัง
   หมู่ที่  1    บ้านโพนดวน
   หมู่ที่  2    บ้านโพนโก
   หมู่ที่  3    บ้านเปื่อยป่าน
   หมู่ที่  4    บ้านเป้า
 vvvvvvvvvvvvv  หมู่ที่  5    บ้านหนองบัวแดง
   หมู่ที่  6    บ้านโนนเปือย
   หมู่ที่  7    บ้านโนนเปือย
   หมู่ที่  8    บ้านหนองคู
   หมู่ที่  9    บ้านหนองบัวแดง
   หมู่ที่  10  บ้านเป้าน้อย
   หมู่ที่  11  บ้านโพนโก
   หมู่ที่  12  บ้านโนนโพธิ์
   www.hotmail.com 
   www.gmail.com
   www.yahoo.com
   www.hi5.com
   www.facebook.com
      
      
     
      
     
     
     
          
     
     
    
 
Traffic Counter
Counter Phoneko.go.th