ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๖๐ เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อ ๐๘๖-๔๕๙๕๕๑๙
 
ประชาสัมพันธวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ์รัชกาลที่ 10 จะมีขึ้นทุกวันที่ 28 กรกฎาคมและเป็นวันหยุดราชการในประเทศไทย

  ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก "โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล" ขอเชิญร่วมโครงการ "ปณิธานความดี ปีมหามงคล" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเป็นพลังปฏิรูปประเทศ "ปณิธานความดี" คือ ความตั้งใจอันแน่นแน่ของตัวเราที่จะกระทำสิ่งดีๆ ด้วยความสมัครใจและมุ่งมั่นเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งการทำความดีตามปณิธานนั้นจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อตนเอง และจะส่งผลในทางอ้อมให้เกิดการรังสรรค์สังคม โดยเฉพาะหากทำอย่างต่อเนื่องและในวงกว้าง ก็จะสามารถสร้างพลังแผ่นดินในการปฏิรูปประเทศต่อไป ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถเลือกตั้งปณิธานได้ใน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับบุคคล ระดับหน่วยงานและระดับชุมชน โดยในระดับบุคคล ผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละคนสามารถตั้งและทำตามปณิธานนั้นได้ตามที่ปรารถนา เช่น จะอ่านหนังสือเพิ่มขึ้น วันละ 1 ชั่วโมง และหลีกเลี่ยงการนอนดึก จะใจเย็นขึ้นในระหว่างการขับขี่ จะเลิกบุหรี่ เป็นต้น ขณะที่ในระดับหน่วยงานและชุมชน จะเป็นปณิธานร่วมันของกลุ่มคนในหน่วยงานนั้นๆ อาทิจะร่วมมันทำให้ชุมชนของตนเองเป็นเขตปลอดการขับขี่รถจักรยายนต์ย้อนศร จะรับประทานอาหารพร้อมหน้ากันในครอบครัวอย่างน้อย วันละ 1 มื้อ และจะร่วมกันในกลุ่มเพื่อสนิทในการเป้นครูอาสาในชุมชนอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง เป็นต้น โดยเริ่มตั้งปณิธานความดีได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

                               
                                                                                                                        ข้อมูลทั้งหมด
 
 
 
 

                                    

 
 
    
    
    
   ระบบ e-plan ของ อปท.
   ระบบข้อมูลกลาง INFO
   ระบบบัญชี e-Laas
   ระบบฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ
   ระบบบำเหน็จบำนาญ อปท.
   ระบบศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้ง
   ระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
    เทศบาลตำบลสนม
    เทศบาลตำบลแคน
    อบต.สนม
    อบต.หัวงัว
    อบต.นานวน
    อบต.หนองอียอ
    อบต.หนองระฆัง
   หมู่ที่  1    บ้านโพนดวน
   หมู่ที่  2    บ้านโพนโก
   หมู่ที่  3    บ้านเปื่อยป่าน
   หมู่ที่  4    บ้านเป้า
 vvvvvvvvvvvvv  หมู่ที่  5    บ้านหนองบัวแดง
   หมู่ที่  6    บ้านโนนเปือย
   หมู่ที่  7    บ้านโนนเปือย
   หมู่ที่  8    บ้านหนองคู
   หมู่ที่  9    บ้านหนองบัวแดง
   หมู่ที่  10  บ้านเป้าน้อย
   หมู่ที่  11  บ้านโพนโก
   หมู่ที่  12  บ้านโนนโพธิ์
   www.hotmail.com 
   www.gmail.com
   www.yahoo.com
   www.hi5.com
   www.facebook.com
      
      
     
      
     
     
     
          
     
     
    
 
Traffic Counter
Counter Phoneko.go.th