ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๖๐ เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อ ๐๘๖-๔๕๙๕๕๑๙
 
  ขอเชิญชมงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลโพนโก ประจำปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่
      ๑๗-๑๘ พ.ค. ๒๕๕๖ ณ สนามบั้งไฟบ้านโพนโก หมู่ที่ ๑๑                                    [ ๙ พ.ค. ๒๕๕๖ ]
  ประกาศขอเชิญผู้สูงอายุร่วมงานวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว ประจำปี ๒๕๕๖ 
      จัดโดย อบต.โพนโกสถานที่จัด ณ อาคารประชุม โรงเรียนบ้านโพนดวน (จำลองวิทยา)        
      ในวันที่ ๑๐ เม.ย. ๒๕๕๖  เวลา ๐๘.๓๐ เป็นต้นไป                                                [ ๒ เม.ย. ๒๕๕๖ ]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบรรชา อุปสมบทพระภิกษุ บรรชาสามเณร บวชศีลจาริณี
      (บวชชีพราหมณ์)เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 
      ระหว่างวันวันที่ ๑ - ๑๐ เม.ย. ๒๕๕๖ ณ วัดแจ้งหนองบัวแดง ตำบลโพนโก            [๒๕ มี.ค. ๒๕๕๖]
  ประการศ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก ขอเชิญ สมาชิก อปพร. ตำบลโพนโก อ.สนม
      เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร. ประจำปี ๒๕๕๖ วันที่ ๒๒-๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕   [๑๘ มี.ค. ๒๕๕๖]
  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
      รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๕๖ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลสนม
      อำเภอสนม ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป               [๑๔ มี.ค. ๒๕๕๖]
  ประกาศขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีเทศกาลสนมเมืองดอกจาน ประสานใจ ไหว้ปู่ตา
      ปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ มี.ค. ๒๕๕๖ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอสนม         [ ๘ มี.ค. ๒๕๕๖ ]
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก ขอเชิญประชาชนชาวตำบลโพนโก เข้าร่วม
      การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ระหว่างวันที ๔-๘ มีนาคม ๒๕๕๖                              [๒๕ ก.พ. ๒๕๕๖]
  ขอเชิญร่วมโครงการ บวชศีลจาริณีและปฏิบัติธรรม ฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้
       ของพระพุทธเจ้า วันที่ ๑๐ - ๑๗ ม.ค. ๒๕๕๖ ณ ลานปฏิบัติธรรมบ้านโพนโก          [ ๔ ม.ค. ๒๕๕๖ ]
                                                                                                                        ข้อมูลทั้งหมด


กิจกรรมงานวันผู้สูงอายุ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนโก เมื่อวันที่ ๑๐ เม.ย
๒๕๕๖
 
กิจกรรม วัน อปพร.

ประจำปี ๒๕๕๕  วันที่
๑-๑๐ พ.ค.๒๕๕๖
   อ่านต่อ...                     อ่านต่อ...


กิจกรรมงานประเพณี
เทศกาลสนมเมืองดอก 
จานอ.สนม วันที่ ๑๔-
๑๕ มี.ค.๒๕๕๖

 
งานบรรพชา บวชศีล
จาริณี ปฏิบัติธรรม
ฉลองพุทธชยันตี
๑๐-๑๗ ม.ค.๒๕๕๖
  อ่านต่อ...   อ่านต่อ...
   
       กิจกรรมทั้งหมด
 
 
 

                                    

 
 
    
    
    
   ระบบ e-plan ของ อปท.
   ระบบข้อมูลกลาง INFO
   ระบบบัญชี e-Laas
   ระบบฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ
   ระบบบำเหน็จบำนาญ อปท.
   ระบบศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้ง
   ระบบสารสนเทศฯเด็ก (ccis)
    เทศบาลตำบลสนม
    เทศบาลตำบลแคน
    อบต.สนม
    อบต.หัวงัว
    อบต.นานวน
    อบต.หนองอียอ
    อบต.หนองระฆัง
   หมู่ที่  1    บ้านโพนดวน
   หมู่ที่  2    บ้านโพนโก
   หมู่ที่  3    บ้านเปื่อยป่าน
   หมู่ที่  4    บ้านเป้า
 vvvvvvvvvvvvv  หมู่ที่  5    บ้านหนองบัวแดง
   หมู่ที่  6    บ้านโนนเปือย
   หมู่ที่  7    บ้านโนนเปือย
   หมู่ที่  8    บ้านหนองคู
   หมู่ที่  9    บ้านหนองบัวแดง
   หมู่ที่  10  บ้านเป้าน้อย
   หมู่ที่  11  บ้านโพนโก
   หมู่ที่  12  บ้านโนนโพธิ์
   www.hotmail.com 
   www.gmail.com
   www.yahoo.com
   www.hi5.com
   www.facebook.com
      
      
     
      
     
     
     
          
     
     
    
 
Traffic Counter
Counter Phoneko.go.th